Skip to product information
1 of 1

Gwledd Geltaidd / Celtic Feast, A Vol.2 - Robertson, Ailie tr./arr.

Gwledd Geltaidd / Celtic Feast, A Vol.2 - Robertson, Ailie tr./arr.

Product code: M708039945
Regular price £13.00 GBP
Regular price Sale price £13.00 GBP
Sale Sold out

Description

The series expands with this collection of Scottish folk tunes tr. / arr. Ailie Robertson i Delyn bedal neu Delyn geltaidd/ for Pedal or Celtic harp. Alaw, 2009. M708039945.

Atharrachaidhean air Tulach Gorm / Variations on Tullochgorum

Braighe Loch Iall

Pos Mi sa Mhionaid / Marry Me Now

Strath-speagus Ruidhlichean / Strathspey & Reels: Lair an Earbaill Ghlais / The Futterat wi' the Grey Tail, Dannsa bhon Ghaidhealtachd a Tuath / North Highland Dance + Sine Dhonn am Breabadair / Jenny Dang the Weaver

Taigh Coilsfield / Coilsfield House

Tha an Diabhal air falbh leis a' Ghaidsear / The De'il's Awa Wi' th' Excisemen

Tri Puirt-cruinn Traidiseanta / Three Traditional Jigs: Gu h-Aighearach Dhanns Bean a' Chuaigeir / Merrily Danced the Quaker's Wife, Balaich an Stabaill / The Stable Boys + Soraidh Slan MhicCoinnich le Cataibh / McKenzies' Farewell to Sutherland

Tri Ruidhlichean Albannach / Three Scottish Reels: na Mnatha Uasail Shutharlanach / Lady Sutherland's Reel, Rachaidh Sinn air ais dhan Bhaile Ud / We'll Aye Gang Back Tae Yon Toun + A' Bhean Uasal NicGumaraid / Lady Montgomerie

View full details