Ynys y Plant / Children's Isle, The - Davies, E. T.


 

£4.99

TC V 100
+

E. T. Davies, llais isaf / high voice + piano: Ab (eb'-ab") . Hughes 1910 / Tŷ Cerdd TCV100, 2017, Geiriau Cymraeg + Saesneg/ Welsh & English lyrics.

.